Tehnički opis

Tehnički opis - Montažnih kuća

 

1. OPŠTI PODACI:


Projektovanje je izvršeno  u modularnom sistemu, sa veličinom modula 120cm, i primenu prefabrikovanih sitno panelnih elemenata proizvodnje  Ivanjica. 
Vodilo računa da objekat zadovoljava važeće propise, funkcionalnost i klimatske uslove III zone.
Pretpostavljen je ravan teren, sa karakteristikama zemljišta III kategorije


 

2. GRAĐEVINSKI RADOVI:

Nakobn obeležavanja objekta na zadatoj lokaciji, vrši se čišćenje terena i iskop humusa u sloju d=15cm, posle čega se kopaju kanali za.temeljne trake. Temeljne trake se fundiraju na dubini od 80cm od kote terena,rade se od nabijenog betona MB15 debljine 35cm,ispod kojih se predhodno postavlja tampon nabijenog šljunka d=10cm. Sokleni zidovi se rade preko temeljnih traka od nabijenog betona MB20 u dvostranoj oplati i završavaju se arnirano-betonskim serklažima. Debljina zidova je 25cm, a visina 45 cm od kote trotoara.Između soklenih zidova  vrši se nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima do potrebne zbijenosti ivisine. Preko nabijene zemlje između soklenih zidova  postavlja se tampon šljunkad=10cm, koji služi kao podloga podnoj betonskoj ploči. Betonska ploča se radi od nabijenog betona MB 20,d=10cm. Preko  soklenih zidova i podnih ploča radi se hidroizolacija od vrućeg premaza bitumena i ter papira u slojevima 2+1 ili kondora u dve faze. U prvoj fazi (pre montaže objekta) radi se hidroizolacija u trakama širine 50cm, a u drugoj fazi ( posle montaže objekta ) na preostalu površinu
Oko objekta rade se trotoari širine 80cm d=10cm, od nabijenog betona MB20, sa istovremenom izradom cementne košuljice i diletacionoh fuga koje se zalivaju peskom i bitumenom. Ispod trotoara postavlja se tampon šljunka d=10cm.

 

2.1. Ostali građevinski radovi:

Preko podne hidroizolacije ja, postavlja se toplotna izolacija podova od stirodura d=10 cm i PVC folija. Preko folije radi se proarmirani cementni etrih d=5cm, koji služi kao podloga za podove od laminata i keramike. Kod podova od keramike estrih se radi istovremeno sa postavljanjem keramičkih pločaica. Armiranje estriha se vrši mrežastom armaturom Q131,

 


 

3. MONTAŽERSKI RADOVI:


3.1. Zidni elementi:

Zidni elementi se rade u radionici prema projektu i isporučuju na gradilište. Elementi se rade u modularnim dimenzijama 120x260 cm i 6ox260 cm, a mogu biti spoljni ili unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta.

Konstrukcija elementa je drveni ram d=120 mm koji se obostrano oblaže OSB –III pločom d=1o mm. Između obloga, u drveni ram se  postavlja  presovana mineralna vuna d=120 mm i PVC folija. A kod unutrašnjih konstrukcija je drveni ram d=80mm koji se obestrano oblaže OSB III pločama d=10mm u drveni ram se postavlja presovana mineralna vuna d=50 mm.
Posle montaže objekta, vrši se oblaganje fasadnih zidova "Izoterm" oblogom d=80 mm, a unutrašnji zidovi se oblažu gips-karton pločama d=12,5 mm.Elementi za sanitarne prostorije i delove kuhinje se oblažu vodootpornim gips-karton pločama d=12,5 mm. Uz finalne unutrašnje obloge isporučuje se ispunjač i traka za obradu spojeva. Vezivanje obloga se vrši odgovarajućim klanficama ili ekserima. Montaža elemenata i spajanje u jednu celinu se vrši pomoću drvenih temeljača, venčanica i lajsni koje se ubacuju u prethodno urađene žljebove. Temeljače se prethodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene zidove. Prilikom izrade elemenata se vrši ugrađivanje plastičnih gibljivih creva i 
kutija za razvodne elektroinstalacije.

 

3.2. Stolarija:

Spoljna stolarija se radi od Nemačkog'' šestokomornog sa o roplast profila i odgovarajućim  roto okovom,. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorije u sklopu kojih se ugrađuje,u svemu prema projektu
.
Prozori i vrata se ugrađuju u zidne elemente  na gradilištu posle montaže ,odnosno, pokrivanja objekta. Prozori  su jednostruki,jednodelni i dvodelni-ekranski.

Unutrašnja jednokrilna vrata su duplošperovana, puna i dvokrilna zastakljena .

Ulazna vrata su obezbeđena sigurnosnom bravom – sa uloškom, a ostala vrata običnim bravama.

 

3.3. Krovni elementi:

Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača nagiba 25°. Krovni nosači se rade od prosušene čamove građe I/II klase, u svemu prema statičkom proračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom rastojanju i ankerišu pomoću odgovarajućih metalnih profila. Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom d=24 mm u krovnim ravnima, plafonskim letvama u prafonskim ravnima i vertikalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje ter papira, podužnih i poprečnih letvi 24/48 mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepom M222 proizvođača "Polet" Novi Bečej. 
Venci krova se opšivaju čamovom rendisanom daskom d=2o mm a strehe  aluminijumskom –lamperijom  preko letvi 4o/48 mm.

 

3.4. Plafonska konstrukcija:

Plafonska konstrukcija se sastoji od roštilja, izolacije, parne brane i plafonske obloge. Ispod donjih pojaseva krovnih vezača postavlja se roštilj od letvi preseka 48/4o mm, preko koga se sa donje strane postavlja parna brana od PVC folije i plafonska obloga od gips-karton ploča d=9,5 mm. Preko roštilja i plafonske obloge između pojaseva krovnih vezača postavlja se toplotna izolacija od presovane mineralne vune d=150 mm. Roštilj i plafonska obloga se vezuju odgovarajućim ekserima. Uz plafonsku oblogu isporučuje se ispunjač i trake za obradu spojeva.

 

3.5. Ostali elementi:

Svi stubovi, podvlake i ograde se rade od kvalitetne, rendisane  čamove građe u svemu prema projektu.


 

4. ZANATSKI RADOVI:


4.1. Zastakljivanje:

Zastakljivanje prozora sa niskoemisionim staklom d=4+16+4 mm.
A  unutarnja ravnim providnim staklom d=4mm.

 

4.2. Limarija:

Na objekat se postavljaju oluci standardnog preseka sa odgovarajućim brojem odvodnih cevi. Oluci se rade od aluminijumskog lima d=0,70mm u boji. Opšivanje krovne kaskade, dimnjaka, kalkanskih venaca ( veterlajsne) i solbanaka aluminijumskim limom d=0,70mm u boji.

 

4.3. Podovi:

Radi se pod od laminata sa folijom i lajsnama pored zida ili pod od glaziranih keramičkih pločica sa fugovanjem  u zavisnosti od namene prostorije.. 
Na  ulazu pod se radi od neglaziranih keramickih pločica.

 

4.4. Unutrašnja obrada:

Plafoni se boje belom poludisperzivnom bojom sa prethodnom obradom spojeva gips-kartonskih ploča sa ispunjačem, bandaž trakom i glet masom. Obrada unutrašnjih zidova se vrši poludisperzivnim bojama sa obavljanjem potrebnih predradnji, kao kod plafona. Obrada plafona i unutrašnjih zidova podruma vrši se poludisperzivnim bojom sa obavljanjem potrebnih predradnji. Sva stolarija se boji sadolinom. Obrada svih unutrašnjih površina se obavlja u dva premaza. Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projaktant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište. Zidovi kupatila oblažu se keramičkim pločicama domaće proizvodnje do plafona 

 

4.5. Spoljna obrada:

Obrada spoljnih površina od izoterma vrši se akrilnom fasadom. a vidne površine od drveta se boje sadolinom. Sokleni zidovi se boje fasadnom bojom.


 

5. INSTALATERSKI RADOVI:

Projektom su predviđene instalacije vodovoda i kanalizacije i elektroinstalacije koje su obrađene u posebnim delovima glavnog projekta.


Napomena:

Svaka izmena projekta koja utiče na konstrukciju objekta može se vršiti samo u saglasnosti sa projektantom. Zavisno od datih izmena menja se cena pojedinih ili kompletnih radova

 

Tehnički opis presek

Ne čekajte više - Vaša kuća je jedan poziv daleko...

Rent a car Beograd Cene rent a car putnički kombi IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA I KOMBIJA RENTACAR BEOGRAD Transferi - automobilima i putničkim kombijima sa vozačem